Flower of Carnage (Shura no Hana) - Meiko Kaji

(Source : youtube.com)